เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

อี-แอ็คเค้าน์ ดิจิตตอล E-Account Digital

จัดตั้งขึ้นในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ประเภทสิ่งพิมพ์ บริษัทได้ออกหนังสือพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์เป็ น ฉบับแรก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยเปิดเล่มพิมพ์สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ในวันทำาการ โดยมีปณิธานในการทำางานที่แน่วแน่ ในการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ