หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
อี-แอ็คเค้าน์ ดิจิตตอล E-Account Digital

เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยออกเป็นหนังสือรายสัปดาห์ ทุก สัปดาห์ ให้บริการ รับลงประกาศเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า-ออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี เปลี่ยนห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรรงบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย ประกาศของบริษัทจำกัด มหาชน ไถ่ถอนจำนอง ประกาศของศาลทุกประเภท ลงโฆษณาเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และประกาศอื่นๆ

ติดต่อสอบถามได้ที่